Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się od 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków. Wspólna kadencja trwa 3 lata. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki, pozostałych wybiera Zgromadzenie Wspólników. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i sprawują swój mandat z uwzględnieniem wymogów oraz ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej XI kadencji na okres 2018-2021:

  1. Emil Rojek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Mariusz Woźniarski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarz RN (przedstawiciel pracowników)
  3. Tomasz Frymark – Członek Rady Nadzorczej
  4. Bogusław Suwara – Członek Rady Nadzorczej
  5. Jacek Żalikowski – Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel pracowników)

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Janusz Różalski. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

  • Piotr Surma - Dyrektor Rozwoju
  • Łukasz Koss - Dyrektor Eksploatacji
  • Dorota Małkowska - Z-ca Dyrektora Finansowego, Główna Księgowa

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2021-08-11 14:09)
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Szady
Otwarto: 11371 razy