Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się od 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków. Wspólna kadencja trwa 3 lata. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki, pozostałych wybiera Zgromadzenie Wspólników. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i sprawują swój mandat z uwzględnieniem wymogów oraz ograniczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

Skład osobowy Rady Nadzorczej XII kadencji na okres 2021-2024:

  1. Bogusław Suwara - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
  2. Tomasz Frymark - Sekretarz Rady Nadzorczej,
  3. Jacek Żalikowski - Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel pracowników),
  4. Wojciech Litewski - Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel pracowników).

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Wojciech Folejewski. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokur łącznych.

Prokurentami Spółki są:

  • Łukasz Koss - Dyrektor ds. Produkcji i Eksploatacji Sieci
  • Marek Dawidowski - Dyrektor ds. Rozwoju Technologii
  • Iwona Siewert - Dyrektor Finansowy
  • Dorota Małkowska - Główna Księgowa

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2024-03-14 07:24)
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Szady
Otwarto: 15573 razy