Zbiory danych osobowych

W Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. na podstawie art. 30 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 określane skrótem  RODO) prowadzony jest Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych odnoszący się do procesów w nw. zbiorach danych osobowych:

 1. Kadry – rekrutacja pracowników;
 2. Kadry – płace i obsługa;
 3. Ewidencja osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych;
 4. Ewidencja i obsługa właścicieli nieruchomości;
 5. Obsługa ewidencyjna i organizacyjna korespondencji wchodzącej i wychodzącej;
 6. Zawieranie i obsługa umów, wystawiania rachunków, faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (kontrahenci);
 7. Potencjalni klienci;
 8. Wnioskodawcy ubiegający się o udostępnienie informacji publicznej;
 9. Zamówienia publiczne i przetargi;
 10. Procedury ochrony osób i mienia;
 11. Archiwum.

Zgodnie z art. 30 ust. 4 RODO Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni, jako Administrator Danych Osobowych, udostępnia „Rejestr” na żądanie organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W związku z powyższym nie jest on udostępniany do wglądu, oprócz zapisów w formie wyciągu z  rejestru odnoszących się do procedur związanych z ochroną osób i mienia, który posiadają dozorcy na portierni przy wejściu głównym, w siedzibie Spółki OPEC w Gdyni przy ul. Opata Hackiego 14 (kopia do wglądu) dla zainteresowanych klientów, kontrahentów lub innych osób.


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Agnieszka Słomska (2019-01-11 11:38)
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Hopcia
Otwarto: 7417 razy