Taryfa i cenniki

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.61.2021.164.XXII.PWi z dnia 13 stycznia 2022 r. została zatwierdzona ZMIANA taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 30 września 2021 r. nr OGD.4210.10.2021.164.XXII.PWi.
Uchwałą Zarządu OPEC nowe ceny i stawki opłat zostały wprowadzone do rozliczeń z odbiorcami od dnia 28 stycznia 2022 r.

Decyzja z 13.01.2022 o zatwierdzeniu ZMIANY taryfy dla ciepła oraz jej treść


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2022-01-31 09:06)
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Ludwińska
Otwarto: 9423 razy