Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z, 
 2. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - 28.25.Z,
 3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z,
 4. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - 20.13.Z,
 5. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z,
 6. Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z,
 7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z,
 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z,
 9. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z,
 10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z,
 11. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z,
 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z,
 13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z,
 14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z,
 15. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -43.99.Z,
 16. Działalność taksówek osobowych - 49.32,
 17. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji - 61.90.Z,
 18. Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z,
 19. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z,
 20. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z,
 21. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z,
 22. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z,
 23. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -68.20.Z
 24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - 68.32.Z,
 25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,
 26. Działalność w zakresie architektury - 71.11.Z,
 27. Działalność w zakresie inŜynierii i związane z nią doradztwo techniczne -71.12.Z,
 28. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B,
 29. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach -81.10.Z,
 30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - 82.30.Z." 

(2010-06-16 12:09)