Taryfa i cenniki

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów będących stroną umowy o dostawę ciepła.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.45.6.2018.164.XIX.DJ z dnia 21 grudnia 2018 r. została zatwierdzona zmiana XIX taryfy dla ciepła, która została wprowadzona do rozliczeń z odbiorcami z dniem 1 lutego 2019 r. i która będzie obowiązywała do 31 lipca 2019 r.

W rozliczeniach z Odbiorcami oprócz taryfy dla ciepła OPEC Sp. z o.o. stosuje się także ceny i stawki opłat określone w taryfie wytwórcy ciepła za moc zamówioną i ciepło pobrane. Decyzją Prezesa URE DRE.WRC.4210.27.15.2018.1262.XIII.RWY z dnia 19 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona taryfa dla ciepła produkowanego przez PGE Energia Ciepła S.A. oddział Wybrzeże w Gdańsku na okres od 16 maja 2019 roku.

 

 

TABELA
stawek opłat za dodatkowe usługi eksploatacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Stawka opłaty zł/usługę

1

2

3

4

1.

Ponad umowne, ponowne wznowienie lub odcięcie dostawy ciepła na zlecenie odbiorcy (za każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakańczaniu ogrzewania budynku (nie dotyczy pierwszego uruchomienia i pierwszego wyłączenia budynku).

netto

150

brutto

184,50

2.

Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach
( nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego).

netto

150

brutto

184,50

3.

Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach

( związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego).

netto

300

brutto

369

4.

Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego na żądanie odbiorcy *

netto

150

brutto

184,50

5.

Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego zgłoszone przez Odbiorcę.

netto

100

brutto

123

6.

Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego nie zgłoszone przez Odbiorcę **

netto

300

brutto

369

7.

Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy.

netto

300

brutto

369

8.

Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, na skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z instalacji wewnętrznej.

netto

900

brutto

1 107

9.

Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Dostawcy.

netto

300

brutto

369

10.

Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie.

netto

100

brutto

123

* Stawka opłaty ma zastosowanie, gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia przez służby OPEC nie zostanie stwierdzony błąd wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wartość byłaby większa od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani nie zostaną stwierdzone inne wady, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie tego układu.

** Stwierdzenie przez pracownika OPEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru energii.


Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Agnieszka Słomska (2019-05-31 09:44)
Odpowiedzialny za treść: Jolanta Ludwińska
Otwarto: 8069 razy