Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób, trzy osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej X kadencji na okres 2015-2018:

  • Krzysztof Szałucki - Przewodniczący
  • Mariusz Woźniarski - Z-ca przew. Sekretarz
  • Jacek Żalikowski
  • Krzysztof Hildebrandt
  • Tomasz Frymark

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Janusz Różalski. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

  • Piotr Surma - Dyrektor Rozwoju
  • Łukasz Koss - Dyrektor Eksploatacji

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Agnieszka Słomska (2018-05-22 09:34)
Odpowiedzialny za treść: Barbara Wielgosz
Otwarto: 8576 razy