Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z pięciu osób, trzy osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej XI kadencji na okres 2018-2021:

  • Mariusz Woźniarski
  • Tomasz Frymark
  • Bogusław Suwara
  • Jacek Żalikowski
  • Emil Rojek

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Janusz Różalski. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

  • Piotr Surma - Dyrektor Rozwoju
  • Łukasz Koss - Dyrektor Eksploatacji
  • Dorota Małkowska - Z-ca Dyrektora Finansowego, Główna Księgowa

Podmiot udostępniający: OPEC Sp. z o.o. w Gdyni
Wprowadził/a: Magdalena Kroll (2021-07-19 08:10)
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Szady
Otwarto: 11049 razy