Dane publiczne

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni realizuje obowiązki wynikające z Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. poprzez zamieszczanie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w serwisie www Spółki oraz poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Biurze Obsługi Klienta. Dane publiczne nie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są na pisemny wniosek zainteresowanych zgodnie z art.10 - 15 ww. Ustawy.

(2006-11-03 09:11)