Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2008r. do 30.06.2009r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2011r. wynosi 173 534 206,19 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe 133 298 759,20 zł w tym rzeczowe aktywa trwałe                 132 440 039,29 zł,
  • aktywa obrotowe równe 40 235 446,99 zł.

 


 


(2012-04-12 10:37)