Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

 • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
 • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z czterech osób, dwie osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej VIII kadencji na okres 2010-2013:

 • Krzysztof Szałucki - Przewodniczący
 • Janusz Ropiejko - Z-ca przew. Sekretarz
 • Jacek Żalikowski
 • Krzysztof Hildebrandt
 • Elżbieta Rogala – Kończak

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki pełni nieprzerwanie od momentu jej powołania, Aleksander Wellenger.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

 • Janusz Różalski - Dyrektor Techniczny
 • Jerzy Łuć - Dyrektor Finansowy
 • Jan Tarnogrodzki - Główny Specjalista Ds. Zamówień Publicznych
 • Piotr Surma - Dyrektor Eksploatacji

(2012-03-22 13:34)