Taryfa i cenniki

Rozliczenia za dostarczone ciepło są dokonywane na podstawie Taryfy dla ciepła, która stanowi zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania w odniesieniu do Klientów bedących stroną umowy o dostawe ciepła.

Uprzejmie informujemy, ze w związku ze zmianą cen gazu wprowadzona została aktualizacja cen i stawek opłat za ciepło OPEC Sp. z o.o. dla Odbiorców ciepła wytwarzanego w źródlach gazowych. Zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki nr OGD-4210-1(6)/2011/164/XI/DJ z dnia 17.01.2011r., która zmienia decyzję z dnia 02.07.2010r. nr OGD-4210-10(16)/2010/164/XI/KK zatwierdzającą jedenastą taryfe dla ciepła zmienioną decyzją z dnia 10.11.2010r. nr OGD-4210-42(6)/2010/164/XI/CW.

Nowa taryfa dla ciepła bedzie obowiązywać od dnia 1 marca 2011 r.

TABELA
stawek opłat za dodatkowe usługi eksploatacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Stawka opłaty zł/usługę

1

2

3

4

1.

Ponad umowne, ponowne wznowienie lub odcięcie dostawy ciepła na zlecenie odbiorcy (za każdą czynność odrębnie) przy rozpoczynaniu lub zakańczaniu ogrzewania budynku (nie dotyczy pierwszego uruchomienia i pierwszego wyłączenia budynku).

netto

150

brutto

184,50

2.

Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach
( nie związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego).

netto

150

brutto

184,50

3.

Wznowienie dostawy ciepła po wcześniejszym jej wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach

( związane z demontażem układu pomiarowo-rozliczeniowego).

netto

300

brutto

369

4.

Sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego na żądanie odbiorcy *

netto

150

brutto

184,50

5.

Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego zgłoszone przez Odbiorcę.

netto

100

brutto

123

6.

Zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Dostawcę, na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego lub pomiarowo-rozliczeniowego nie zgłoszone przez Odbiorcę **

netto

300

brutto

369

7.

Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu tego faktu ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy.

netto

300

brutto

369

8.

Czynności związane z ponownym napełnieniem instalacji wewnętrznej c.o. budynku, na skutek nie uzgodnionego wcześniej ze służbami eksploatacyjnymi Dostawcy, zrzutu wody z instalacji wewnętrznej.

netto

900

brutto

1 107

9.

Samowolne włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Dostawcy.

netto

300

brutto

369

10.

Włączenie lub wyłączenie węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy na jego zlecenie.

netto

100

brutto

123

* Stawka opłaty ma zastosowanie, gdy odbiorca zażąda sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego, a po wykonaniu tego sprawdzenia przez służby OPEC nie zostanie stwierdzony błąd wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wartość byłaby większa od określonego przepisami dla danej klasy dokładności, ani nie zostaną stwierdzone inne wady, które mogłyby spowodować nieprawidłowe działanie tego układu.

** Stwierdzenie przez pracownika OPEC faktu uszkodzenia plomb założonych na urządzeniach pomiarowo-rozliczeniowych powoduje wszczęcie procedury kontroli związanej z ewentualnym stwierdzeniem nielegalnego poboru energii.


(2011-01-04 08:04)