Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2008r. do 30.06.2009r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2009r. wynosi 157 500 665,35 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe 136 560 931,18 zł w tym rzeczowe aktywa trwałe                 134 946 575,47 zł,
  • aktywa obrotowe równe 20 939 734,17 zł.

 


 


(2010-06-18 13:18)