Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

  • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
  • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z czterech osób, dwie osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej VII kadencji na okres 2007-2009:

  • Krzysztof Szałucki - Przewodniczący
  • Janusz Ropiejko - Z-ca przew. Sekretarz
  • Grzegorz Waloch
  • Krzysztof Hildebrandt

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki pełni nieprzerwanie od momentu jej powołania, Aleksander Wellenger.
Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

  • Janusz Różalski - Dyrektor Techniczny
  • Jerzy Łuć - Dyrektor Finansowy
  • Jan Tarnogrodzki - Główny Specjalista Ds. Zamówień Publicznych

(2009-01-15 14:43)