Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2013r. do 30.06.2014r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2014r. wynosi 216.056.478,92 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe  181.291.480,48 zł w tym rzeczowe aktywa trwałe  179.518.240,20 zł,
  • aktywa obrotowe równe 34.764.998,44 zł.

 


(2014-11-26 11:21)