Władze

Zgromadzenie Wspólników

Jest to najwyższy organ Spółki skupiający wszystkich właścicieli.

Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach:

 • zwyczajnych - w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego
 • nadzwyczajnych - w sprawach należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników

Rada Nadzorcza

Organ nadzorująco - kontrolno - doradczy, powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Rada składa się z czterech osób, dwie osoby wybierają właściciele, dwie wybierają pracownicy Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład osobowy Rady Nadzorczej IX kadencji na okres 2012-2015:

 • Krzysztof Szałucki - Przewodniczący
 • Mariusz Woźniarski - Z-ca przew. Sekretarz
 • Jacek Żalikowski
 • Krzysztof Hildebrandt
 • Elżbieta Rogala – Kończak

Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki pełni Janusz Różalski. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

Zarząd do wykonywania czynności sądowych i pozasądowych powołał prokurentów, którym udzielił prokury samoistnej.

Prokurentami Spółki są:

 • Aleksander Wellenger
 • Jerzy Łuć - Dyrektor Finansowy
 • Jan Tarnogrodzki - Główny Specjalista Ds. Zamówień Publicznych
 • Piotr Surma - Dyrektor Eksploatacji
 • Andrzej Mikołajski - Dyrektor Inwestycji

(2014-05-19 13:26)