Majątek

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym Spółki jest okres od 1.07.2008r. do 30.06.2009r. Całkowita wartość aktywów Spółki w bilansie sporządzonym na dzień 30.06.2011r. wynosi 191.710.614,05 zł, na co składają się:
  • aktywa trwałe równe  153.612.817,42 w tym rzeczowe aktywa trwałe  152.711.638,45,
  • aktywa obrotowe równe 38.097.796,63 zł.

 

 


(2012-11-23 12:48)